stof tot stof, stof tot nadenke:
'n stowwerige gegriffel
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Woorde van Volksliedere
Artikels Indeks
Stof se Tuisblad

Woorde van Volksliedere

Die Stem van Suid Afrika Melodie

1. Uit die blou van onse hemel,
uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes
waar die kranse antwoord gee,
Deur ons ver-verlate vlaktes
met die kreun van ossewa -
Ruis die stem van ons geliefde,
van ons land Suid-Afrika.
Ons sal antwoord op jou roepstem,
ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe -
ons vir jou, Suid-Afrika

2. In die merg van ons gebeente,
in ons hart en siel en gees,
In ons roem op ons verlede,
in ons hoop op wat sal wees,
In ons wil en werk en wandel,
van ons wieg tot aan ons graf -
Deel geen ander land ons liefde,
trek geen ander trou ons af.
Vaderland! ons sal die adel
van jou naam met ere dra:
Waar en trou as Afrikaners -
kinders van Suid-Afrika.

3. In die songloed van ons somer,
in ons winternag se kou,
In die lente van ons liefde,
in die lanfer van ons rou,
By die klink van huweliks-klokkies,
by die kluitklap op die kis -
Streel jou stem ons nooit verniet nie,
weet jy waar jou kinders is.
Op jou roep se ons nooit nee nie,
se ons altyd, altyd ja:
Om te lewe, om te sterwe -
ja, ons kom Suid-Afrika.

4. Op U Almag vas vertrouend
het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag, o Here!
om te handhaaf en te hou -
Dat die erwe van ons vad're
vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste,
teen die hele wÍreld vry.
Soos ons vadere vertrou het,
leer ook ons vertrou, o Heer -
Met ons land en met ons nasie
sal dit wel wees, God regeer.

Vrijstaatse Vokslied Melodie

1. Heft Burgers 't lied der vrijheid aan
En zingt ons eigen volks bestaan!
Van vreemde banden vrij
Bekleedt ons klein gemeenebest,
Op orde, wet en recht gevest,
Rang in der Statenrij
Rang in der Statenrij.

2. Al heeft ons land een klein begin,
Wij gaan met moed de toekomst in,
Het oog op God gericht
Die niet beschaamt wie op Hem bouwt,
Op Hem als een brucht vertrouwt,
Die voor geen stormen zwicht
Die voor geen stormen zwicht

Transvaalse Volkslied Melodie

1. Kent gij dat volk vol heldenmoed
en toch zo lank geknecht
Het heeft geofferd goed en bloed
Voor vrijheid en voor recht
Komt burgers, laat de vlagren wappren
ons lijding is voorbij
Roemd in de zegen onzer dapp'ren
Dat vrije volk zijn wij
Dat vrije volk, dat vrije volk,
dat vrije vrije volk zijn wij!

2. Kent gij dat land zo skaars bezocht
En toch zo heerlik schoon
Waar de natuur haar wond'ren wrocht
en kwistig stelt ten toon.
Transvalers! Laat ons feestlied schalen!
Daar waar ons volk hield staan,
Waar onze vreugdeschoten knallen
Daar is ons vaderland
Dat heerlik land, dat heerlik land,
dat is, dat is ons vaderland.

3. Kent gij die Staat, nog maar een kind
In wÍrelds Staten rij
Maar tog door't machtig Brits bewind
Wel-eer verklaard voor vrij?
Transvalers! Edel was uw streven.
En pynlik onze smaad
Maar God die uitkomst heeft gegeven
Zij lof voor d'eigen Staat!
Looft onze God! Looft onze God,
Looft onze God voor land en Staat!


Die Stem in engels: Melodie

From the heights of our sky,
From the depths of our seas,
Over our eternal mountains,
Where the cliffs are echoing,
Through our distant empty plains,
With the groan of ox-wagon,
The voice of our beloved rises,
Of our country, South Africa.
We will answer your calling,
What you ask, we'll sacrifice,
We shall live, we shall die,
South Africa, for Thee.

In the essence of our being,
In our spirit, heart and soul,
In the pride of our past glory
And our hope of what may be;
In the course of our life, our will and our work,
From cradle to grave
No other nation has our love,
And our loyalty does not stray.
We will bear the nobility of our Fatherland,
Of your name, with honour.
Loyal and true as Afrikaners,
Children of South Africa

In the golden glow of summer,
In the chill of winter nights,
In love of our spring,
And the autumn of our grief;
When wedding bells are chiming,
or the coffin thuds on earth,
You never soothe us falsely
You know where your children are,
When you call we won't deny you,
We will faithfully say yes,
To live or to die,
South Africa, we come.

To Almighty always faithful,
Our ancestors did build;
Grant us too the strength, O lord!
To maintain and to defend.
That the heritage of our ancestors
Will remaim for our descendants;
Servants unto the Almighty
To the whole wide world, free.
Our fathers had faith, Lord
Teach us also to believe,
So for our land and our country,
"God reigns." it shall be.
.