stof tot stof, stof tot nadenke:
'n stowwerige gegriffel
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Ope brief aan boetie Ian Raper
Ter afsluiting van die nuus, weer die hooftrekke...
Artikels Indeks
Stof se Tuisblad
Kopiereginligting

Dit is vandag my voorreg om hierdie brief aan Ian te rig. Die doel daarmee is om die harmonie te herstel en enkele onvoltooide geprekke af te sluit.

So dikwels is die reaksie op 'n hand wat uitgereik word, 'n knor. Komende uit die mond van 'n persoon met 'n taalkwalifikasie, is dit egter hartseer as sy woordeskat hom so in die steek laat, dat hy hom tot kru werkwoorde en genitale aanspreekvorme wend.

Ian, ek gesels eers bietjie met jou oor die metodes wat jy gebruik het om jou openbare waardering vir jou boetie uit te spreek en daardeur te poog om die gesprek van spoor af te bring, voordat ek by die voltooiÔng van die onvoltooide gesprekke kom.

Die tegniek om eensydig aanvallend, selfs dreigend te wees, en daarmee saam die taaltegniek waarna in 'n vorige paragraaf verwys is te gebruik, is geensins tot heil van vlot gesprekvoering nie. Dit spreek van onsekerheid. Dit intimideer slegs diť wat self onsekerhede het. Dit skep in teendeel, by omstanders 'n prentjie wat jy nie graag wil hÍ, hulle van jou moet koester nie. 'n Aanvallende gesindheid en die gepaardgaande taalverbuigings wat dikwels daarmee gepaard gaan, is nie tot heil van jou eie beeld, die omstaanders se beeld van jou, of dit wat dit van jou sosiale vaardighede uitbeeld nie.

Die ander tegniek wat jy probeer gebruik het, is die die tegniek van intelektuele verwarring. Deur drie of meer sake wat onafhanklik staan, in een sin saam te voeg, probeer jy jou luisteraar verwar. Dit maak dit moeilik om sinvol op daardie sin te reageer, want die uiteenlopende sake is selfs woordeliks deurmekaar geskommel. Die doel van hierdie tegniek is om om gesprekvoering eensydig te probeer draai na sinloosheid. Dit poog om die gesprek te probeer draai na 'n sinnelose gebabbel waar nie een saak suksesvol afgehandel kan word nie omdat dit deur jou saamgevleg is tot 'n onsamehangende eenheid.

Kopieregkennisgewing:
Hierdie werke is die intelektuele eiendom van Stof. Klik hier vir volledige kopiereginligting.

Die derde tegniek wat jy gebruik het, is die tegniek om een stukkie van 'n feit, of dan in hierdie geval 'n afkorting, subtiel verkeerd aan te haal sodat dit noodwendig lyk na 'n kontradiksie of 'n skelmstreek. Dan word daardie verkeerde aanwending van wat die afkorting sou beteken, as 'n waarheid gestel en word jou woorde word 'n dreigement omdat dit gegrond is op een stukkie disinformasie wat jyself geskep het deur een afkorting, doelbewus verkeerd aan te haal.

Die vierde tegniek wat jy gebruik, is om stukkies uit jou verlede wat niks met die saak te doen het nie, aan te haal en daarmee te dreig. Vir die doel van die saak waaroor ons gesprek gaan, is dit irelefant of jy iewers in jou verlede ondersoeke sou doen of nie. Dit is net so irelefant of jy honderde medemense, soos jou bewering lui, sou skade berokken deur jou vervolgings aldan nie. Die aanhaling is 'n desperate grype na 'n stukkie mag(?), by gebrek aan die vaardigheid om die lopende gesprek op eie meriete te kan voer. Deur in 'n poging om die aandag van die kern van die gesprek af te trek, self so 'n "prestasie" aan te haal, spreek ook van 'n minagting van jou gelykgeskape medeskepsel. Dit skep die indruk dat jy jou gelykgeskapene slegs sien as trappies om op te trap, te verniel en te vervolg ten bate van jou eie vordering. Daardie indruk maak dat mense wat kosbare insette in jou en my lewe kon lewer, jou vermy en op lang termyn van jou 'n eensame mens maak. Dit veroorsaak ook dat diť in wie se lewe jyself andersins 'n positiewe inspraak sou kon hÍ, hulself toemaak vir jou inspraak, omdat dit wat hul gesien het, die sleutel tot daardie deur was. Dit kan op medium en langtermyn, lei tot bittere eensaamheid, in jouself en in ander. Eensaamheid is egter iets wat geen medemens toegewens word nie.

Dit is egter het einde niet. Toe jou narrewales nou net mooi almal in die omgewing se aandag het, lÍ jy mos woorde in jou boetie se mond, probeer almal wat wil luister, oortuig dat dit inderdaad is wat hy sou sÍ oor homself, en in die waan dat jou woordinleg meteens 'n waarheidstatus gekry het, beskuldig jy hom op grond daarvan dat hy geen integriteit toon nie en sy eie waardes verydel. Hier het jy drie metodes van gespreksbedrog gepleeg in een paragraaf. Eerstens het jy woorde en stellings wat nooit gemaak is nie, maar jou eie gedagtegang sou vlei, gestel as 'n gegewe. Woordinleg, 'n wrede vorm van wanvoorstelling... Daarna het jy deur luidrigtigheid, wat 'n sigbare en gedokumenteerde simptoom van emosionele beheerverlies, die woordinlegte as basis probeer gebruik om jou toehoorders te oortuig. Op hierdie luiddrigtige toon, het jy daarna die wanvoorstelling wat jy deur woordinleg geskep het, probeer gebruik as fondament om 'n broer se integriteit in soveel woorde in twyfel te trek. Duidelik (dalk genadiglik vir jou) was daar geen spieŽl in die omgewing op daardie oomblik nie...

Noudat vŠn die tegnieke waarmee jy die gesprek probeer ontspoor het, aangespreek is, laat ons die onafgehandelde sake waaroor die gesprek gegaan het, afhandel.

Die gesprek waaror dit eintlik alles gaan: 'n Gemeenskaplike kennis trou. Ekself is bevoorreg genoeg as gevra te word om as huweliksbevestiger op te tree. 'n Huwelik is egter nie bloot 'n administratiewe prosedure nie. Omdat die huwelik in wese die vergestalting van Jesus Christus se verhouding met elke wedergeborene is, is dit die plig van elke huweliksbevestiger om voor en na elke huwelik, alle partye wat hetsy 'n positiewe of 'n negatiewe inset gelewer het, te konsulteer. Hierdie plig, mag onder geen omstandigdhede versaak word nie. In gehoorsaamheid aan hierdie verpligting, het ek dus met jou gesels oor 'n bepaalde insident. Hierdie toenadering het ook aan jou die geleentheid gegun om jou ervaring en weergawe van enkele insidente en uitsprake rondom hierdie huwelik te gee. Die doel daarvan was om toe te sien dat daar rondom alle fassette van hierdie huweliksbevestiging, harmonie sal wees. Jy kon, soos wat jy genader is, dit 'n liefde en tot heil van die hele situasie hanteer is. Maar jy het gekies om dit om te keer na 'n knor. Jy het gekies om diť wat hulle plig ten opsigte van 'n taak wat hulle meŽ geseŽn is, te bevraagteken. Ek deel dus weer met jou die rede waarom jy ook deel van die gesprek geword het net om seker te maak, dit sink in: Om 'n huwelik en die totale harmonie daarrondom, te laat manifesteer soos wat Vader dit bedoel het, was konsultasie met alle partye, jou inkluis, nodig.

Toe ekself nie gewensde reaksie kry nie, het ek die saak na 'n gewaardeerde kollega verwys. Daar was ander sake waar my aandag vir 'n wyle meer nodig was. Uit respek en dankbaarheid teenoor haar vir die feit dat sy my by tye bystaan met die opvolg van onafgehandelde sake, respekteer ek haar manier van doen en die liassering en nommeringstelsel en die kodes wat sy gebruik om orde te skep. Ek sal haar nooit bevraagteken nie. Of sy dus 'n onafgehandelde saak 'n saak, 'n insident of 'n gesprek of enige ander term noem, maak nie aan my 'n verskil nie, want haar sukses in die verlede toon, dat dit uitstekend werk. Dit is meer as wat ek soms oor my eie liasseringstelsel kan sÍ. Terwyl sy besig is met haar hantering, meng ek nie in nie. Ek vertrou haar heeltemal en sal wel kennis kry van die uitkoms, wat sy toe uiteindelik aan my gelewer het.
Hiermee dus ook my opregte verskoning namens jou aan V vir die wyse waarop jy met haar gekommunikeer het...

Die irefansie van die gebruik van menslike outoriteite buite die verband waar dit van toepassing is: Jy het reeds in die vorige paragraaf gesien dat V lojaal is. Dit lei soms dat 'n term wat nie van toepassing is op 'n bepaalde saak nie, deurglip in haar kommunikasie omdat sy dit as kompliment vir my bedoel het. Sy weet egter ook dat ek verkies om nie enige menslike terme ten opsigte van myself en die gereedskap waarmee ek geseŽn is, buite verband te gebruik nie, aangesien dit afstandskeppend is en die inspraak in harte moeilik maak. Die feit dat sy dit dus in julle privaatkorrespondensie gebruik het, was eintlik nie vanpas nie, want ek het in die oorspronklike korrespondensie, as gelykgeskapene met jou gesels en nie as enige iets anders nie. Daarvoor, sal ek egter nie vir haar knor nie, want die res van haar ondersteuning, is onberispelik. Die verdere feit dat sy dus per abuis met die netjiesmaak van my sjablone, dit ingesluit het in my nuwe stel sjablone, het ook eers ongemerk verbygegaan. Enkele dae se eposse het dit wel bevat. Maar ek sal nie vir haar knor daaroor nie. Sy het dit eintlik as 'n blyke van lojaliteit bedoel en daarvoor eer ek haar. Ek het dus weer gaan kyk na ons geselsies, en opgemerk dat slegs een van die eposse aan jou, diť term bevat. Jy sal sien in die laaste deel van my gesels met jou, het sy dit wel reggestel sodat ek as Vryskut stukwerker, soos ek dit verkies, beskryf word, en nie per bepaalde term nie. Soos jy waarskynlik self weet, is dit onvanpas om enige term wat na enige outoriteite op 'n bepaalde gebied verwys, buite daardie verband te gebruik. Daarom dat ek nooit na myself verwys as enige-iets anders, as die naam waarmee Vader my geseŽn het nie.

Die verkeerde aanhaling van 'n afkorting: As deel van 'n dreigement, het jy as 'n randstandigheid, verwys na die tweede deel van die term wat V vir my gebruik het. Jy was egter so besig om te stoom, te blaas en te dreig, dat jy nie eers gehoor het toe ek jou vertel dat jy die afkorting verkeerd lees nie. Synde 'n man met 'n taalkwalifikasie, behoort jy tog te weet dat afkortings binne verskillende scenaria, ook ander goed kan beteken. Die aanname wat jy gemaak ooreenkomstig die verkeerde lees van die tweede deel van die afkorting, sou dit wel onwettig maak. Maar as jy die afkorting reg gelees het, of minstens net 'n luisterbare en leerbare gees tydens die gesprek getoon het, sou jy sien dat dit dit wat werklik daar staan, heeltemal wettig is. Die hele blaas en dreig-sessie, was dus onnodig, bloot oor 'n foutiewe afkorting-interpretasie.
Laat ons egter die aard van hierdie afkorting hou waar dit is, want dit is iets wat slegs binne enkele secenaria gebruik word en bekend is. Ek het ook oor 'n koffietjie en kolwyntjie met V gesels en sy verstaan ook waarom ek verkies om nie seker elemente van my bestaan buite die bepaalde velde te gebruik nie. Sy respekteer dus my broederlike versoek aan haar. Sy het egter, in plaas daarvan om vir my te knor, vir my met 'n drukkie dankie gesÍ dat ek dit onder haar aandag gebring het.

V het jou ook op 'n liefdevolle wyse gewys dat geen enkele party in 'n saak, vanuit die etiese kode en vertroulikheidsmaatreŽls, kan aandring op enige inligting buiten dit wat hul eie stukkie konsultasie rakende die saak raak nie. Daarom verseker ek jou, die feit dat sy in lojaliteit teenoor die etiese kode en uit respek teenoor enige ander partye, nie die inligting wat jy geŽis het van haar kon deel en ook nie gedeel het nie, my net meer respek vir haar gee. Jy behoort tog te weet as jyself ook konsulteer, wat in die spreekamer gebeur, daarbinne gehou word.

'n Ander randstandigheid wat jy ingesleep het in die gesprek, is jou bevraagtekening van die proffesionele liggaam wat van my outoriteite onderskryf. Omdat jy dit opgehaal, sal ek maar daarop reageer, alhoewel dit weinig met die die troue en verwante sake te doen het. Jy het aanhoudend in korrespondensie aan V verwys na 'n organisasie wat ter sprake sou wees. As jy egter deur die veroordelende verblindheid en agressie sou kon hoor wat sy skryf, sou jy tydens haar eerste kommunikasie al sien dat sy verwys na 'n interne verwyssings- en liasseringstelsel, die stelsel waarvoor ek haar reeds geŽer het in 'n vorige paragraaf.
Jy het egter tydens ons gemoedelike gesprekkie Saterdag by 'n gemeenskaplike hartsplekkie, die professionele liggaam waarmee ek met trots en publiek kan assosieer, as 'n wanvoorstelling beskryf en die outoriteite wat hierdie liggaam gee, as bedrog beskryf. Hiermee dus die uitdaging: LÍ jou klag teenoor my by een van senior bestuurslede. Ek plaas sy besonderhede hier met sy instemming. As daar wel vir my te knor is, sal dit vanuit hulle kant wees, en van nÍrens anders af nie. En as hulle dalkies kragtens jou klagte oor my sou opmerk dat my optrede in pas met voorskrifte was, dan doen jy sommer die guns om ook 'n gewaardeerde regmerkie vir my by die bestuur te besorg, sonder dat ekself by hulle hoef hoef te spog dat ek die voorskrifte getrou gerespekteer het. Waarvoor ek jou sal eer... Skakel dus sommer nou vir Thys by 0723688900 om jou klag formeel te maak, as dit jou hartsbegeerte is waardeur jy gemoedsrus sal kry.

Soos dit 'n gelykgeskapene betaam, spreek ek dus nou lewe en seŽn oor jou. Oor elke aspek van jou menswees, jou bestaan. Ek spreek lewe en seŽn oor oor jou akademiese loopbaan, oor jou as mens, oor jou gesin en oor jou familie. Ek spreek verder duisendvoudige seŽn oor jou projekte sowel as die suksesvolle uitkoms daarvan.

Soli Deo gloria

© Stof 2014/03/23
.


Ian Raper, dreig, griffelaar, skrywer, professor, doktor, tale, afrikaans, nederlands, viktimisasie, intimidasie, bedrog, knor, blaas, broer, boetie, hap, huis vir afrikaanse poesie, huis vir afrikaanse poŽsie