stof tot stof, stof tot nadenke
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Ietsie oor Stof, 'n skaaphond in diens van die groot Herder
Tuisblad
Bladindeks

Jy sal waarskynlik 'n verestoffer of 'n stoflap nadertrek as jy die die woord stof hoor. Of dalk, as jy so bevoorreg is om in 'n woning met elektrisiteit te mag woon, selfs 'n stofsuier.

Jou eerste reaksie is waarskynlik deels in die kol, want Stof is inderdaad 'n skepsel, deur die Skepper gemaak uit stof, om op stowwerige vlak, funksioneel te mag wees in Sy Koninkryk.

Hy ag dit dus 'n voorreg om, ten spyte van sy menslike tekortkominge en geite, tog deur sy Vader vertrou te word om sekere take vir Hom te mag doen.

Jy, as Stof se gelykgeskapene, is egter net so goed toegerus om deel van jou Skepper se plan op aarde te wees. Daarom word jy sommer nou al genooi om in die spieŽl te kyk, vir Vader te vra waar Hy jou wil gebruik, en in diensbaarheid en onvoorwaardelikheid, deel van Sy werk te word.

Kom reis saam deur enkele van die fasette van die Koninkrykswerk waarmee Stof deur sy Vader vertrou word, deur die kieskaart hieronder te gebruik.

Evangelisasie Psigiatriese
bediening
Hospitaal
bediening
Geestelike
Konsultasie
Woord-
verkondiging
Huweliks-
dienste
Geestelike
geskrifte
Sosiale
ondersteuning
Radiokansel uitsending 2015-02-28 RSG
uitsending 2018-09-18
RSG
uitsending 2018-09-23
RSG
uitsending 2018-09-29
Gesels met
Stof
Terug na
inleiding


Evangelisasie

Dit is so maklik om in goeie tye te dink dat sukses selfgemaak is. Die versoeking om te roem dat hierdie voorspoed selfgemaak is, maak dikwels van ons monsters wat weinig respek teenoor 'n gelykgeskape medemens toon. Dis net so maklik om dan op 'n medemens neer te sien wat, op daardie stadium, nie so geseŽnd is nie. Stof se primÍre roeping is om die wat deur die formele sosiale stelsels, die formele kerke en veroordelende kultuurstelsels beroof is van hul menswaardigheid en selfbeeld, te dien. Hulle wat sukkel om te glo dat Jesus Christus hulle kan liefhÍ, want 'n mens kan hul dan nie eers liefhÍ nie. Deur in bedieninge en individuele situasies te dien waar die seergemaaktes en verworpenes tuis voel, poog Stof om ietsie van Christus se liefde en omgee te deel. Om hulle wat vas glo Jesus sal hulle nie raaksien nie, te toon dat Sy liefde en offer veral vir hulle is.

Stof is nie jou gewone bo-dorp moruti nie. Hy lyk ook nie soos die bodorp-moruti nie. Hy pas in waar hy werk en ag dit 'n voorreg om as familie aanvaar te word deur hulle wat deur ander verwerp word.

Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Psigiatriese bediening

'n Groot deel van Stof se werk is bediening en konsultasie onder psigiatriese pasiŽnte. Hy het daarom sy neus bietjie in die boeke gaan druk en 'n paar papiertjies in die veld versamel sodat hy die roeping wat Pa hom gegee het om die psigiatiese pasiŽnt te bedien en te konsulteer, met 'n ekstra stukkie passie kan doen. Dit is dus met dank dat hy getuig dat daar besondere seŽn en gevolglik geseŽnde prognoses by gekonsulteerdes is in hierdie area van sy werk.

Die wanaangespasde sosiale stelsels waarin so baie van ons beweeg, stigmatiseer die psigiatriese pasiŽnt sowel as sy familie. Die gevolg van hierdie stigmatisering, is die terugtrek van die pasiŽnt en sy familie uit sosiale stelsels en die gevolglike vereensaming. Hierdie slagoffers onttrek ook dikwels vanuit die formele kerk omdat hulle verwerping of gefeinsde aanvaarding daar ervaar. Die kerk se verwerping, of dan dit wat die gestigmatiseerdes as verwerping ervaar, distansieŽr hulle dan ook van Jesus Christus. Die onvoorwaardelike aanvaarding van genoemde mense, is die enigste manier waarop ware vertroue gewen kan word. 'n Slagoffer kan aanvoel wanneer uitreik of omgee vals of vanuit 'n hoogte is. Daarom is dit noodsaaklik, om eers self seker te maak dat konsultasie met die gestigmatiseerde, as gelyke kan geskied, en nie as meerdere nie. Die oomblik as die gekonsulteerde daardie gelyke aanvaarding ervaar, begin die herstelproses. Die gedagte dat 'n medemens onvoorwaardelike aanvaarding kan bied en opreg kan omgee, maak die moontlikheid dat Christus ook kan omgee, ook onvoorwaardelike aanvaarding kan bied. Met daardie gedagte vasgelÍ, is dit skielik baie maklik om onvoorwaardelik Jesus se offer te aanvaar en weer die pad van geestelike herstel te begin stap.

Radio
uitsending
Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Hospitaalbediening

'n Hospitaal is geen mens se ideale bestemming nie. Geen mens sal uit eie keuse, vir 'n paar dae daar gaan oornag nie. Dikwels is dit meer as net lastig, dit kan traumaties wees. Die liggaamlike ongemak en iritasie wat dikwels met hospitalisasie gepaard gaan, trek die gemoedstoestand van die pasiŽnt af, in 'n mindere of meerder mate. Hospitalisie het ook soms tot gevolg dat familie vÍr is en nie gereeld kan besoek aflÍ nie. Daarom is dit noodsaaklik dat die persoon wat liggaamlik swaarkry, se gees nie afgeskeep word nie. Liggaamlike disfunksie het dikwels tot gevolg dat die brein van voedingstowwe ontneem word. Dit maak die denke besonder vatbaar maak vir die negatiewe inspraak van doodsprekers en kleingelowiges wat allerlei voorspooksels in die pasiŽnt se denke plant. Sommige liggaamlike tekorte lei ook tot die manifestasie van gedokumenteerde psigiatriese toestande wat, alhoewel in die meeste gevalle tydelik van aard, tog 'n groot tol eis van die pasiŽnt en die familie. Die oomblik as daardie diagnose bekend word, veroorsaak vrees vir stigmatisering vanuit 'n wanaangpasde kultuur, dat die prognose dadelik verswak, omdat die pasiŽnt dadelik begin glo dat hy sy menswaardigheid verloor het. Die fokus op enige pasiŽnt se gees, is dus primÍr in enige vorm van begeleiding. Die pasiŽnt het nodig om te weet dat hy steeds 'n volwaardige skepsel van sy Skepper is. Die oomblik as die waarheid van sy Skepper se onvoorwaardelike liefde en guns vir hom 'n realiteit word, word genesing na liggaam ook makliker. Daar word dikwels na hierdie verskynsel as die psigosomatiese verwys. 'n PasiŽnt wat egter in die groef van depressie en moedeloosheid bly vassteek, en nie die sy of haar waarde in die oŽ van hul Skepper raaksien nie, se liggaamlike genesing is in die meeste gevalle stadig en vol uitdagings.

Die uitdaging is dus om onder leiding van die Heilige Gees, 'n pad saam met 'n pasiŽnt te stap en die gees en die psige beide op so 'n manier op te hef, dat die wil om te genees, ook die oorsaak van genesing word.

In hierdie proses, moet die terapeut egter nie in eie krag handel nie of self krediet eis vir enige suksesse nie. Slegs afhanklikheid van Vader sowel as oopheid vir inspraak en leiding deur die Heilige Gees, is wat die deurslag gee tot sukses. En die oomblik as pasiŽnt en terapeut as gelykgeskapenes hierdie pad van genesing voor Vader begin loop, sal seŽn op genesing en menswaardigheid, manifesteer.

Daar is ook pasiŽnte wat deur die gesondheidsowerhede as permanent ongeskik beskou word om onafhanklik te kan handel. Die punt wat die owerhede vergeet, is dat hierdie mense ook gelykgeskape medeskepsels is wat verdien om ooreenkomstig hulle skeppingsdoel, verdien om as Koningskonders hanteer te word. Dit is egter hartseer dat juis hierdie gelykgeskapenes, dikwels deur personeel en familie as minderes beskou word en ook as sodanig hanteer word. Ons taak is nie om net die pasiŽnt tot selfwaarde te lei nie, maar ook die familie en gesin, sodat hierdie waarde konsekwent ervaar mag word. Om op lang termyn aanhoudend herstelwerk te doen, verydel die doel van die werk. Om egter die pasient en die wat naby hom of haar is, tot 'n eenheid saam te weef wat wedersyns opregte respek vir mekaar het, is die grootste genesing wat bereik kan word. En sodra daardie gelyke respek bereik word, is die hart ook oop om te verstaan dat Jesus Christus ook vir elke party KAN liefwees en 'n aanbod gemaak het om ook hulle bevryding te koop. En dan, is aanvaarding van Sy offer, gewoonlik die volgende stap.

Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Geestelike konsultasie

Geen mens kan ooit roem op volmaakte kennis, of op 'n ystergees wat nooit sal swak wees nie. Vanuit ons mensheid, sal elkeen van ons by verskeie geleenthede in ons lewe, die behoefte ervaar om met geestelike nood of vrae na 'n vertroueling te kan gaan. Daardie behoefte is nie altyd na feitelike kennis of menslik berekenbaarhede nie, maar dikwels na die gerusstelling dat Vader se liefde steeds daar is, ongeag die rede vir die konsultasie...

'n Deel van Stof se werk is om hierdie gelykgeskapenes te konsulteer en saam met hulle 'n pad te loop in leiding van die Heilige Gees, tot eer van Vader en tot berusting oor die saak wat tot die konsultasie gelei het.

Die ondersteuning van familie na die afsterwe van 'n geliefde, is dikwels die rede vir hierdie konsultasies. Geen mensewoorde kan egter berusting bring nie. Geen mensewoorde, kan werklik die vrae wat gevra word, bevredigend antwoord nie. Daarom word hulle wat direk en soms ook indirek deur die afsterwe van 'n geliefde geraak word, genooi om 'n pad saam te stap onder leiding van die Heilige Gees en op hierdie manier, eerstehands vertroosting en begrip te ontvang.

Stof is by CCSA geregistreer, wat hom magtig om ten volle as berader te funksioneer.

Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Woordverkondiging

'n Evangeliebedienaar word tradisioneel as bloot 'n prediker gesien. Om Woord te bring, is inderdaad deel van elke bedienaar se taak. Alhoewel Stof se werk nie primÍr kanselbediening is nie, sal jy wel soms vir Stof op die kansel vind, waar hy die tradisionele erediens aanbied en so Woord bring tot hulle wat versamel het, om Vader se hart te hoor.

Om te deel in enkele van die eredienste wat deur Stof aangebied is, klik hier, en deel in die goeie nuus wat Vader dalkies net, vandag vir jou in stoor het.

Jy is welkom om vir Stof te nooi om by jou gemeente of bediening, Woord te bring as jy so gelei sou word.

UIt die Woord:
Enkele eredienste
Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Huweliksverwante dienste

Die huwelik is eerstens 'n instelling van God-drie enig self. Hy het in die tuin van Eden, die eerste huwelik self bevestig. So het Hy self die voorbeeld gestel van hoe huwelike gebind behoort te word.

Mettertyd het die die mens owerhede begin skep om dit wat Vader self begin het, te administreer. Een van die dinge wat hulle begin administreer het, was die staatkundige dokumentasie van huwelike. Dit moet duidelik gestel word dat hierdie stap nie die huwelik ontneem van sy Goddelike oorsprong nie. Die huwelik is en bly steeds eerstens 'n simbool van die samebinding van Skepper en skepsel. Daarom, moet die huwelik eerstens as instelling van Homself, geŽer word.

In vandag se samelewing word die staatkundige dokumentasie van 'n huwelik as norm gestel, veral met die oog op besigheidsbelange. Alhoewel opsioneel, is dit tog 'n goeie manier om sekere materiŽle sake makliker te maak tussen huwelikspare en in gesinne. Die gemeenskap het ook reeds so gewoond geraak daaraan dat 'n huwelik staatkundig gedokumenteer word, dat die wat dit nie nie doen nie, dikwels gestigmatiseer word.

Indien jy binnekort 'n huwelik wil aangaan, klik hier vir 'n opsomming van die verskeie aspekte van 'n huweliksluiting sodat jy goed voorbereid kan wees vir jou huwelik.

Stof is by CCSA geregistreer, wat hom magtig om ten volle as berader te funksioneer.

Huweliksinligting en
huweliksvoorbereiding
Huweliks-
inligtingsvorm
Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Geestelike geskrifte

Van tyd tot tyd doen Stof waarnemings oor die geestelike invloed van gebeure in die sekulÍre sfeer. Hierdie waarnemings vorm die basis van 'n paar geskrifte waarin jy kan deel.

Geestelike
griffels...
Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Sosiale ondersteuning

In die sosiale stelsel waarin ons leef is daar soveel versoekings wat tot disfunksie in gesinne, huwelike en menseverhoudings lei. Fiskale tekorte en ekonomiese druk plaas individue, huwelike en gesinne in benarde posisies waar hulle geestelik en materieŽl beproef word. Konsultasie met hierdie lydendes, is een van die take waartoe Stof geroep is en met dank dien. In samewerking met spesialiste uit verskillende velde, word gepoog om die sosiale trauma tot 'n minimum te berk en so weer 'n gelykgeskape medeskepsel te lei tot die 'n positiewe selfbeeld, en moontlike oplossings vir die beproewinge waarin hulle hulself mag bevind.

Verslawings van uiteenlopende aard, veroorsaak heel dikwels verdere hartseer en swaarkry. Verslawing is dikwels die gevolg van sosiale druk, synde 'n ontvlugtingsmeganisme van die realiteit van die beproewinge. Konsultasie in hierdie verband en verwysing na kollegas wat spesialiseer in verlawings-begeleiding en genesing, vorm deel van die sosiale tak van die werk.

Vader seŽn Sy kinders met groot geskenke. Die ontvangs en bestuur van hierdie geskenke is dikwels 'n eerste ervaring vir die geseŽndes. Daarom kan dit 'n traumatiese ervaring vir hulle wees. Om vir die eerste keer 'n huiseienaar te wees, is 'n kopskuif wat baie sukkel om te maak. Hulle glo dikwels dat daar steeds familie of landhere kan wees wat hulle kan uitsit of viktimiseer, soos wat hulle so gewoond aan geraak het. Om die wete tuis te bring dat die huise wat ontvang word, hul eie is, is 'n proses. Dit neem tyd om tot die konklusie te kom dat hulle nou eienaars is en dat hulle nie meer bedreig word deur soveel ander wat hulle vroeŽr in hulle lewe, 'n swerwersbestaan laat ly het nie.

Die geestelike en die sosiale vloei dikwels deurmekaar, en daarom is dit 'n voorreg om saam met kollegas vanuit ander velde, hierdie been van die werk tot Vader se eer te mag doen.

Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding
Terug na
Tuisblad