Teologiese studies en beradings toerusting.
Om jouself beter voor te berei tot diensbaarheid.

Geen twee mense het presies dieselfde kombinasie van talente nie. Hierdie wyse ontwerpspesifikasie waarop Vader besluit het tydens die skepping, word ligweg bespreek in 2 KorinthiŽrs 12:12-21.

Hy het nie die mens geskep om bloot net een groot hedonistiese partytjie op aarde te hÍ ten bate van hulle eie voordeel nie. Hy het het die mens ook geskep om die aarde te bewerk en te versorg. Die een aspek van versorg wat die meeste Bybellesers egter mislees, is die versorging van 'n medemens. Die mens is juis die skepsel wat multidimensioneel geskape is, en derhalwe meer vaardighede vereis om in alle aspekte te versorg, as die res van die skepping. Daarom het die noodsaaklikheid ontstaan dat hulle wat geroepe is om die mens te dien en te versorg in al sy dimensies, ook die geleentheid gegun word om deur die versamelde kennis en insigte van ons voorgangers, hulself voor te berei om hierdie taak, sodat hierdie taak met soveel meer kennis en vertroue gedoen kan word, na deeglike toerusting.

Maak dus nou jou ore spits vir die Heilige Gees, en laat Hy influister in jou lewe, oor hoe jy kan dien ooreenkomstig jou skeppingsdoel.


As jy geroepe is om 'n medemens te dien op geestelike, maatskaplike of ondersteuningsgebied, is hierdie inligtingstuk vir jou.

As jy egter geseŽn is met besigheidsvaardighede en jouself sien as 'n finansiŽle ondersteuner ten opsigte van opleiding, dan is hier ook nuttige inligting oor hoe jou bydrae tot die opleiding en toerusting van hierdie dienaars, ook ruim voordele aan jou besigheid op belasting- en BBBEE gebied kan bied.

Maak asseblief gebruik van die kieskaart hieronder om jou te navigeer na die onderwerp wat jou die naaste aan die hart lÍ. Of beter nog, lees gerus al die hoofstukke en vergewis jou op hierdie wyse, van waar jy bruikbaar kan wees in Vader se werk.

Om geroep
te wees
Owerheids
vooroordele
Teologiese
opleiding
Beradings-
opleiding
Musiek-
opleiding
Daaglikse
Woordkennis
Studiebeurse
vir studunte
Borg 'n student
of kursus
Skenkingsvorm vir beurse Burkea Support
Centre
Mediadekking Gesels
met ons


Om geroep te wees

Menslike tradisie skryf voor dat daar net sekere maniere waarop Vader gedien kan word. Ouma en Oupa het mos altyd gesÍ as jy nou regtig iets wil bereik, moet 'n dominee of 'n dokter of 'n ding word. Sommige nasate het hulle trots gemaak. En die res van ons, het maar dinge geword... Hierdie kulturele oogklapvisie was egter nooit deel van Vader se plan met Sy skepping nie. Omdat Hy elkeen van ons toegerus het met 'n unieke kombinasie van talente, in pas met die roeping wat Hy reeds voor ons geboorte vir ons gehad het, is elkeen van ons uniek. Daarom kan Sy werk so kragtig gedoen word, as elkeen van ons 'n oomblik gaan stilsit, ons ore spits maak vir die Heilige Gees, en mooi luister na waar Hy ons bestem het om te dien. Hulle wat opreg vra, sal 'n eerlike antwoord kry.

En dan, weet jy meteens wat jou taak is. Jy kan kies om eers jou roeping op ys te sit, want daar is mos nog soveel dinge wat net gou eers bereik moet word, of jy kan kies om ja te sÍ, en bruikbaar te word ooreenkomstig Vader se plan, met hoe Hy die skepping wil seŽn met die talente wat Hy net vir jou geskenk het.

Jy het nou huiswerk: Gaan sit en doen daardie ore-spits werk. En as Hy jou antwoord, maak soos Samuel die voorbeeld gestel het, en sÍ "Spreek Here, U dienskneg luister...".

Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Owerheids vooroordele

Dit is jammer dat hierdie aspek hier aangespreek moet word. Tog is weerstand deur owerheidsinstellings of bestuursligame van dienslewerings-instansies dikwels 'n struikelblok wat 'n geroepene weerhou om sy werk te doen.

Hierdie instansies verwag dikwels bewyse van menslike kwalifikasies en prestasie voordat hulle gemoedrus het dat 'n dienaar wel effektiewe diens kan lewer.

Ons almal weet dat Vader reeds deur die talente te skenk, 'n gestuurde dienaar toegerus het om te dien. Tog, ter wille van vrye toegang tot beperkte areas en kritiese instellings se terreine, is dit nuttig en nodig om ook wÍreldse kwalifikasies aan hulle te kan aanbied.

Jy hoef egter nie in sak en as te sit omdat jy nie oor sekere kwalifikasies beskik nie. FCCA-Int se Bybelkollege, in samewerking met ander instansies, bied aan jou die geleentheid om erkende en gesaghebbende teologiese en diensverwante kwalifikasies te bekom. Hierdie kwalifikasies is gebou om die student toe te rus om in praktyk, met gemak te kan funksioneer, terwyl hy ook op akademiese gebied, internasionale erkenning kry. Met 'n kwalifikasie van hierdie aard agter jou naam, weier baie min organisasies en owerhede jou die geleentheid om binne bepaalde instansies, diensbaar te wees.

Moet dus nie terugstaan en opgee as jy 'n keer of twee weerstand van menslike owerhede kry nie. Die geleentheid om 'n kwalifikasie onder hulle neuse te vryf wat hulle sal noop, om jou hulle samewerking te gee, is nou aan jou beskikbaar.

Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Teologiese opleiding

Die oorsprong van die woord teologie, is die kombinasie van twee Grieke woorde, Theos en Logos. Theos is die term wat gebruik word om 'n opperwese, in hierdie geval Vader Yahwe, te beskryf. Logos beteken Woord. Saamgevoeg, spel dit dus uit: Die Woord van God. Teologie is dus die studie van die Woord van God, op analitiese maar veral op betekenisvlak, met die oog op die verstaan daarvan so na as wat menslik moontlik is, aan die bedoeling wat Vader gehad het daarmee toe Hy hierdie Woord geÔnspireer het.

Teologiese studies begin aanvanklik met die aanleer van sekere feitelike gegewens soos wat dit in die Woord voorkom, sonder interpretasie. Dit maak ook sin so, aangesien dit nie moontlik is om iets te analiseer en te interpreteer waarvan die navorser geen kennis het nie. Hierdie kennis word later uitgebrei met agtergrondinligting vanuit die skrywers se beleweniswÍreld, sodat die beeldspraak in die Woord, nie vreemd op die oor sou val nie. Sekere eksegetiese en navorsingsmetodes, word ook mettertyd ingesluit in hierdie opleiding. Dit maak dit vir die student moontlik om op gestruktureerde wyse, 'n aanbieding te kan saamstel wat as Woordbediening, aan 'n kudde aangebied kan word.

Om te dien in die geestesdomein, is egter baie meer as net navorsing doen en Woord bring. Die kansel is maar 'n klein deeltjie van dienslewering. Daarom fokus teologiese opleiding ook op die ware uitdagings in die geesteswÍreld en die bou en handhawing van menseverhoudings, met die oog op die bou van 'n vertrouensverhouding met hulle wat bedien moet word met Vader se Woord. Die verstaan van die menslike psige en denke, is verder 'n noodsaaklike onderdeel in veral een tot een konsultasie rondom intense geestelike sake. Deur die student ook op te lei in hierdie aspekte van die mens se samestelling, word verder verseker dat toegang tot 'n gekonsulteerde se denkwÍreld, makliker is. Ook in die diagnostiese agter bepaalde geestessake, is hierdie inligting baie bruikbaar om deurbrake te maak by mense wat om welke rede ookal, afgesluit sou wees.

'n Ander aspek van hierdie opleiding raak ook aan die administratiewe en regeringsfassette van die kerk soos wat dit hier op aarde bestaan. Aardse owerhede beskou kerke dikwels as blote registreerbare entiteite. Dit skep sekere registrasie-vereistes en bepaalde fiskale beheermaatreŽls. Die bestuur van hierdie sekulÍre aspekte van kerkwees, vorm ook deel van die volledige teologiese opleiding. Deur hierdie aspekte in te sluit by die opleiding, word die kerk se funksionering op so 'n manier gestroomlyn met owerheidstelsels, dat daar heelwat minder van die tradisionele weerstand teen geestelike werk, van owerheidskant af is.

Daar is baie ander sake wat ook aangeraak word tydens hierdie opleiding. Dit alles hou egter op een of ander wyse verband met een of meer van bogenoemde aspekte.

Die doel van hierdie teologiese opleiding, is uiteindelik om die draer van die kwalifikasie die nodige outoriteit te gee sodat hulle wat gedien word, die vertroue in die dienaar kan hÍ en sodoende, meer vatbaar vir die bediening te wees wat aan hulle gebied word. Dit verseker ook dat daar guns by bepaalde menslike owerhede verkry word, wat noodsaaklike bedieningsdeure in die openbare sektor oopmaak, vir die draer van die kwalifikasie.

Die teoretiese rondom die totale bedieningspektrum, is na voltooÔng van hierdie kwalifikasie, 'n bekende veld vir die afgestudeerde. Hy kan daarna dus met gemak, in die bedieningsveld funksioneer soos wat die Heilige Gees hom lei.

Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Beradings opleiding

Dit gebeur heel dikwels dat 'n geroepene nie tot 'n volle gemeentebediening geroep is nie. Of selfs, glad nie as evangelis nie. Hierdie, is die uitgesoekte mense wat Vader wil benut om daagiks in een tot een konsultasie, 'n lewensveranderende verskil te maak in 'n enkele medemens se lewe. Elke konsultasie is die deel van 'n boetie of sussie se diepste seerkry, hulle grootste hartseer en twyfel.

Om op hierdie diep persoonlike vlak te dien, vereis 'n oor wat bereid is om gefokus te luister. Dit vereis 'n gees wat bereid is om ook tydens die tweede en selfs derde myl, opreg en onvoorwaardelik te dien.

Owerhede en families is baie dikwels krities oor terapeute en beraders. Op menslike vlak, word die dienaar bevraagteken. Om bepaalde vorme van berading te bedryf, vereis ook 'n sekere staatkundige registrasie op grand van kwalifikasie.

Die beradingsopleiding fokus op die samestelling van die menslike psige, die menslike gees, en die invloed wat die persoon se kultuur op hierdie aspekte het. Deur 'n sigbare kwalifikasie aan die gekonsulteerde, hul familie en die owerhede aan te bied, verseker nie net vertroue nie, maar dikwels die onderneming tot volle samewerking in die terapie-situasie.

In die Beradings-opleiding wat aangebied word, word die hele spektrum van bogenoemde sake ingesluit. Baie ander sake, wat die taak om op hierdie persoonlike basis te bedien, vergemaklik, en verseker dat dit met groter selfvertroue gedoen kan word, word ook ingesluit.

Uiteindelik kan die houer van die beradings-kwalifikasie, by al die owehede wat sou roem op outoriteit, kon registreer, en dus 'n cartť blanche verkry op hul werk.

Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Musiek opleiding

'n Ander aspek van bediening, is musiekbediening. Om werklik tot die gees van 'n soekende te spreek, vereis bietjie meer as net die mooi sing van 'n liedjie wat 'n paar woordjies in het oor die Evangelie. Die sekulÍre musiek-industrie is ook baie meer krities oor die Gospel mark, omdat hulle in hulle diepste wese weet, hulle het geen verweer teen die Gewer van hierdie gawes nie. Dit bied aan die persoon wat deur musiek getuig, die uitdaging om nie net tot die gees van die luisteraar te spreek nie, maar ook op so 'n manier dat die tegniek in die musiek, op 'n vlak is waar dit Evangelisasie deur musiek, tegnies op dieselfde en selfs 'n hoŽr vlak plaas as die standaard van sekulÍre musiek.

Buiten die voor die hand liggende vereiste dat 'n musiekbedienaar, werklik 'n lewende verhouding met Jesus moet handhaaf, help tegniese musiekopleiding om die musiek baie meer geloofwaardig te maak in 'n gemeenskap wat so maklik floreer op kritiek.

In die binnekring van die kollege, is ons bevoorreg om 'n gevestigde musikant en evangelis te hÍ, wat bereid is om opleiding teen 'n werklik goeie tarief aan belangstellende studente aan te bied. Syself het 'n album op die mark en tree gereeld op. Sy is ook betrokke by radio-evangelisasie, en kan dus ook die studente onderrig in radio etiket en verwante sake, sou dit in hulle belangstellingsveld val.

Maak dus seker dat daardie onsekerhede rondom jou musiekbediening, netjies afgerond word deur 'n kenner wat werklik passievol bedien, werklik wedergebore is, en jou wil lei om een van die helderste stemme, in die hemelse koor te wees.

Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Kennis om daaglikse omgang met die Woord te vergemaklik

Die wedergebore mens wat daagliks in die sekulÍre wÍreld werk en op hierdie wyse sy gesin goed versorg, hoef egter nie nou te dink dat daar nie plek vir hom is om ook op geestelike gebied verskil te maak nie.

Daar is so baie geroepenes wat in hierdie sekulÍre situasies geplaas is om net daar waar hulle met 'n bepaalde binnekring omgaan, 'n verskil te maak. Deur hulle lewenswandel wat Jesus se beginsels uitsaai, spreek hulle dikwels tot soveel meer harte as die amptelike bedienaars.

Elke wedergeborene het ook die behoefte aan meer kennis oor Vader en Sy Woord. Dit beteken nie dat elke wedergeborene 'n volle teologiese graad hoef te gaan doen nie. Dit skep eerder die behoefte aan 'n kursus oor die inhoudelike van die Woord, wat die student help om die geheimenisse wat daarin verskuil is, te ontgin. Die verkryging van inligting oor die Woord en Vader se wese, maak ook daaglikse getuienes daar waar jy geplant is, baie makliker.

Die Bybelskool kan die student wat wat hierdie diploma wil verwerf ter wille van 'n nader lewenswandel met Vader, sowel as vrugbare getuienis in die daaglikse werkplek, akomodeer. Maak gerus kontak en doen navraag oor hierdie opsies en word so deel van Vader se groter plan met jou lewe.

Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Studiebeurse

In samewerking met sekere goedgesinde organisasies, is daar van tyd tot tyd beurse beskikbaar vir verdienstelike studente. Ons weet, dit is nie Vader se wil dat 'n dienaar stagnant bly, net omdat fondse ontbreek nie.

Studente wat nie oor die nodige fiskale beskik om hulle studies te begin nie, kan met gemoedsrus kontak maak met die Kollege en navraag doen oor die beskikbaarheid van beurse.

Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Borg 'n studiebeurs en kwalifiseer vir ruim belastingkorting.

En nou praat ek met jou, jy wat voel jy het nie 'n roeping om op direkte wyse 'n verskil te maak in 'n ander se lewe nie. Jy wat die gawe ontvang het om op analitiese wyse, besigheid te doen en jou arbeid suksesvol om te sit in tasbare wins. As jy jouself hierin herken, maar tog 'n roeping voel om 'n verskil in die gemeenskap te maak, is hier vir jou die ideale geleentheid.

Of, as jy as besigheidsman, bloot 'n rede soek om op wettige wyse ruim belastingkorting te kry, kan jy dit vermag deur 'n student of groep studente van FCCA Bybelkollege se studies moontlik te maak met 'n fiskale skenking. Indirek, maak jy dan 'n verskil aan elke mens, wat uiteindelik deur hierdie persoon of persone gedien sal word na die voltooÔng van hulle studies.

FCCA Bybelkollege het 'n stelsel in plek, in samewerking met Burkea Support Centre, wat die finansiering van studente se studies bevorder. Dit behels veel meer as net die skenking van 'n bedrag ten gunste van 'n student of 'n groep studente, gevolg deur 'n mooi dankie briefie. Deur op fiskale wyse 'n bydrae te maak tot hierdie opleidingsfasiliteit, verkry jy 'n belastingsertifikaat sowel as 'n BBBEE sertifikaat. Eersgenoemde kan jou besigheid 'n aansienlike bedrag aan belasting kan spaar. Die BBBEE sertifikaat maak weer jou deure oop om vir regeringskontrakte te tender en op hierdie wyse, indirek ruim tasbare seŽn op jou belegging in 'n student se studies, te ontvang.

Hierdie sertifikate word ten opsigte van ELKE skenking uitgereik. Dit bevoordeel jou dus nie net eenmalig nie. Vir elke borgskap en beurs wat so beskikbaar gestel word, eskaleer jy belastingkortings en BBBEE punte.

Maak gerus kontak met die rektor vir meer inligting. Jy kan ook die vorm in hierdie verband, direk trek op die skakel hieronder, en op hierdie wyse sommer dadelik werk maak van jou roeping om 'n gewaardeerde verskil maak, deur nog dienaars te bemagtig tot noodsaaklike studies.

Baie dankie vir jou bereidheid, om 'n ware verskil te maak.

Skenkings-
vorm
Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding


Mediadekking

Van ons studente wat ten spyte van besondere uitdagings en gestremdhede, hulle studies suksesvol voltooi het, het die media se aandag getrek. Luister gerus na die klankgrepe hieronder, soos deur Radiokansel, Radio sonder grense en Prontuit, uitgesaai is.

Radiokansel
2015/02/28
RSG
2018/09/18
RSG
2018/09/23
RSG
2018/09/30
Prontuit
2018/12/10
RSG
2019/06/22

Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding

Gesels met ons
Prinsipaal:
Mari Willemse
Epos: krmissions5@gmail.com
Tel: 0824347389
Faks: 0865585452
Slakpos: Posbus 316 Lanseria 1748


Terug na
kieskaart
Terug na
inleiding