stof tot stof, stof tot nadenke
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Naturisme:
Om die sosiale vooroordeel oor liggaamlikheid te oorkom.
Tuisblad

SÍ die woord naturisme en 'n hele nasie staan op. Die spreker word teen 'n muur staangemaak, Sonder verhoor word hy onder 'n stortvloed klippe gesteek. Naturisme is een van die onderwerpe wat deur die absolute meerderheid misverstaan word. 'n Onderwerp wat vanuit 'n wanontwikkelde sosiale stelsel, nie eers in beskaafde geselsskap genoem behoort te word nie.

Hieronder word openhartige inligting rakende naturisme met jou gedeel. Dit is oor 'n geruime tyd deur waarneming, gesprekvoering en oordenking versamel en saamgevoeg. Daar word vertrou dat jy hierdie onderwerpe met 'n oop gemoed sal lees. 'n Gemoed wat jou sosiale vooroordele en kultureel geÔndoktroneerde sieninge vir 'n wyle opsy sal sit. Daar word verder vertrou dat jy na die lees hiervan, self die onderwerp verder sal navors en hopelik sal beproef en beleef.

Neem dus nou jou tyd, en sit agteroor terwyl jy hierdie inligting, sonder vooroordeel, sorgvuldig jou eie maak.

Indeks tot onderwerpe oor naturisme
Liggaamlikheid Inhibisies Kulturele
vooroordeel
Naturisme-
Filosofie
Publieke Naturisme Die lieflike van lyflikheid

Hierdie paar onderwerpe raaks slegs die punt van die ysberg. Verdere onderwerpe rondom naturisme sal D.V. gereeld hier gepubliseer word, soos wat dit voltooi word.


Kopieregkennisgewing:
Hierdie werke is die intelektuele eiendom van Stof. Klik hier vir volledige kopiereginligting.

Liggaamlikheid

Liggaamlikheid: die vorm waarin Vader in Sy wysheid gekies het, om die mens op aarde te laat bestaan. Vanuit Sy volmaakte kennis, het Hy dus die liggaam sorgvuldig ontwerp en tot in die fynste detail. Hy het elke element daarvan in plek gesit met die doel om 'n perfekte eenheid te vorm. Hy het nooit bedoel dat enige liggaamselement minderwaardig moet wees nie. Hy het nooit bedoel dat enige liggaamselement walgingswaarde moet hÍ nie. Hy het in Sy wysheid geweet, dit wat Hy gemaak het, was mooi. En so het Hyself gesÍ na die skepping voltooi is. Liggaamlikheid as vorm waarin die mens geskape is, is dus die keuse van 'n volmaakte Skepper, wat geweet het wat Hy doen. Selfs die feit dat die liggaam slegs die verganklike vorm van die mens is, gee nie die mens die reg om dit daarom te minag en te klassifiseer in verskillende afdelings gebasseer op 'n "sieswaarde" nie.

Jy wat nou hier lees doen dit in 'n liggaamlike hoedanigheid. Jy gebruik liggaamlike sintuie om die inligting in te neem. Jy gebruik 'n liggaamlike brein om dit te liasseer. Laat vaar dus die vooroordele oor die liggaam. Begin die Skepper daarvan te prys vir die voorreg wat Hy jou gegun het om in so 'n perfek ontwerpte vorm, jou tyd op aarde deur te bring.

Terug na
indeks


Inhibisies

Inhibisies is 'n aangeleerde vorm van klassifikasie van die liggaam, wat bepaalde elemente daarvan verheerlik en ander verag. Die veragte dele word dan as verbode verklaar. Daarna word dit uit gesprekvoering verban. En asof dit nie genoeg is nie, word dit dan met 'n obsesiewe paranoia bedek sodat hul bestaan, nie verder die liggaam se eer sou skend nie...

Inhibisies word deur uiteenlopende mensgemaakte kulture ontwikkel en in die naam van beskawing en opvoeding. Dit word met 'n benoude haas van jonks af, in kinders se gedragspatrone in geprogrammeer. Die arme kinders het nie eers 'n kans om vanuit 'n wyer perspektief, self 'n mening oor die saak te vorm nie.

Die aanleer en oordrag van inhibisies is die manier waarop 'n gemeenskap 'n weg probeer vind om verby sy eie luiheid te probeer kom. 'n Luiheid om om sy hele denkspektrum te gebruik. 'n Luiheid om bietjie moeite te doen om dit wat foutiewelik deur sy kultuur in hom ingeprogrammeer is, te deprogrammeer. 'n Luiheid om sy eie wellus wat as gevolg van kunsmatige inhibisies ontwikkel het, te erken en te hanteer...

In menige kulture is daar vooroordele ingebou oor die liggaam. Vooroordele wat die wat daarbinne val, nie self kan verklaar of verdedig nie. Vooroordele wat gekoester word omdat oorgeŽrfde tradisie so bepaal. Vooroordele wat dus verder deur die geÔndoktroneerdes, ewe onnadenkend aan hulle eie nageslag oorgedra word.

Dan word daar 'n reŽl in daardie bepaalde gemeenskap geÔmplementeer wat bepaalde liggaamselemente as taboe is. Enige oorskryding van hierdie reŽl, word ononderhandelbaar as immoreel gesien. Dan is die maklike uitweg, om diegene wat huslelf nie so maklik laat uitvang nie en dus vrae vra hieroor, as afwykend en imoreel te veroordeel.

By geboorte is 'n kind gemaklik met sy liggaam. So gemaklik, dat sy eerste paar jaar hoofsaaklik rondom sy liggaamlike behoeftes gaan. Kinders het nie 'n ingebore stel inhibisies nie. Hulle het geen vooroordeel oor enige liggaamselemente nie en sal tot tyd en wyl hulle die slagoffer val van die kulture indoktronasie genaamd inhibisies val, nie 'n saak hÍ in watter vlak van gekledenheid aldan nie, hulle 'n sosiale situasie benader nie.

'n Ander oorsaak van inhibisie is die sosiale obsessie met oormatige liggaamsbedekking. 'n Obsessie wat ontspring in die geloof dat jou bedekkings, jou sosiale stand sou bepaal. Dit skep 'n ongesonde nuuskierigheidswaarde oor die bedekte elemente. Daardie nuuskierigheidswaarde ontwikkel tot 'n obsessie om te ontdek op 'n ongesonde en sosiaal afbrekende wyse. Hierdie obsessie om dŪt wat verskuil lÍ, te ontdek, word so groot, dat dit lei tot optrede wat 'n iritasiewaarde vir 'n medeskepsels begin skep. As 'n verdedigingsmeganisme, gryp die medeskepsel dan terug na inhibisies, om deur verdere bedekking, hierdie die bose kringloop net verder aan te help, geslag na geslag.

Dink aan 'n kind en 'n geskenk. As die geskenk verpak is in 'n toe houer, is die kind dikwels obsessief om dit oop te kry en te ontgin. Niks ander maak saak op daardie oomblik nie. Sou die speelding wat andersins binne in die verpakking sou wees, oop en bloot wees, is daar geen obsessie in die kind se belangstelling daarin nie en word dit hanteer asof dit bloot deel is van die algemene omgewing.

'n Mens sou die stelling kon waag om te sÍ dat as die konsep van inhibisies nooit geskep is deur menslike kulture nie, sou daar nie vandag verskynsels soos eksibisionisme, seksuele teistering, molestering, verkragting en soortgelyke verskynsels gewees het nie. Die rede is eenvoudig. Omdat daar dan geen inhibisie sou wees nie, sou daar ook geen liggaamsbedekkende motivering wees wat die dader sou motiveer tot enige van die genoemde aksies nie.

Indien kultureel gedrewe inhibisies nie deel van die gemeenskap was nie, sou enkele inhibisies natuurlik ontwikkel. Maar dit sou nie bepaal dat bepaalde liggaamselemente so laag gešg word dat dit verskuil word nie. Dit sou nie deur oormatige liggaamsbedekking 'n nuuskierigheidswaarde laat ontwikkel wat ander tot iritasie sou wees nie. Dit sou 'n blote natuurlik ingeboude kode wees, wat nie die minagting en bedekking van liggaamselemente voorskryf nie, maar eerder die manier hoe dit op spontane en natuurlike wyse, wedersyds ervaar en hanteer word.

Ter opsomming: Kultureel geÔndoktroneerde inhibisies is die persepsie wat in die naam van wedersydse respek, fataal verkeerd geloop het en juis die teenoorgestelde uitwerking gehad het...

Terug na
indeks


Die rol van die kulturele in naturisme en inhibisies.

Soms word die bewering gemaak dat dat hoe meer beskaafd 'n volk raak, hoe meer gekleed raak hy. Onderhewig aan die definisie van die woord "beskaafd" wat hier ter sprake sou wees, is heelwat inherente kenmerke van verskillende vorme van "beskaafdheid" so dikwels nie heilsaam nie.

Vanuit die verwyssingsraamwerk van elke volk en splintergroep daarbinne, is daar uiteenlopende menings van wat beskaafdheid sou wees.

Dit is opvallend dat die volke wat roem op hoŽr beskaafdheidsvlakke, al so deur hulle eie beskaafdheid geindoktroneer is dat hulle nie eers agterkom dat 'n groot deel van hulle "trotse" beskawing, deur kunsmatigheid en gefeinstheid gekenmerk word nie.

Hoe meer die menslike interpretasie van die verskynsel "beskawing" binne 'n kultuur voorkom, hoe meer egoisme en narcisme ontstaan binne die bepaalde kulture. 'n Meerderwaardigheidspersepsie teenoor enige-iets of iemand wat nie by 'n bepaalde denker se selfgeskepte sosiale status pas nie, word as 'n reg beskou en met hand en tand beskerm. Klasse en klasseverskille word dan 'n lewende werklikheid in elke klein breintjie wat daarmee geÔnfiltreer is.

So het die verskynsel beskawing ook die liggaam begin klassifiseer. Hoe meer 'n bepaalde kultuur roem op beskawing, hoe meer voel hy die behoefte om beheer te neem en die reg tot oordeel op homself te neem. So word ook die reg toegeŽien om die liggaam op te deel in elemente, en elke deel 'n status te gee. Na hierdie klassifikasie word die onderdorp elemente as ongewens beskou en moet asseblief tog net bedek word, want dit is onvanpas. Die bo-dorp elemente word egter versorg, gegrimmeer, chirurgies aangepas en word as die trots van die draer daarvan beskou.

Die een eienskap van die mens wat in hierdie benadering wreed misgekyk word, is die behoefte om te ontdek, om te leer, om nuuskierig te wees. Hierdie ingeboude behoefte by die mens is so sterk, dat wanneer dit op kunsmatige of kulturele wyse onderdruk word, dit dikwels manifesteer op manier wat in 'n bepaalde kultuur as onvanpas of selfs krimineel beskou word. Op hierdie manier word 'n medemens wat andersins 'n perfekpassende deel van die gemeenskap sou wees, gekriminaliseer en gebrandmerk. Die stelsels wat die brandmerking toepas, is egter so in hulle eie norme vasgevang, dat hulle nooit besef, dis eintlik hulle eie beskawingsvorm wat die medemens in die versoeking gelei het nie.

Die gemiddelde leser van hierdie stuk is waarskynlik in 'n kultuur vasgevang waar hyself die slagoffer is van kulturele vooroordele oor die liggaam. Waar hyself dalk al in sy binneste, stilweg die vraag gevra het waarom "versoekings" hom so dikwels noop om sy tong vas te byt.

Die liggaam is die slagoffer van feitlik elke kultuur se se kulturele vooroordele. Die liggaam is die entiteit wat op grond van kulturele bepalings in elemente opgedeel word ooreenkomstig die gemaksone van 'n bepaalde kultuur en, of dit in pas is met die natuurlike orde aldan nie, slagoffer val van die ergste vorm van diskriminasie. Die ironie is dan dat juis die vorm waarin ons daagliks op aarde leef, as gevolg van ons eie vooroordele vir ons 'n las word soos wat ons poog om aan al die sosiale voorskrifte gehoor te gee. En so, word ons self die slagoffer van ons eie kultuur.

Die prognose van 'n diepgewortelde kulturele inhibisie is swak. Dit is weens die obsessiwiteit waarmee kinders kleintyd al daarmee geÔndoktroneer word. Die intensiteit van hierdie vooroordele maak dat daar in elke slagoffer daarvan se denke, deurlopend 'n geestesmonitor aktief is wat die eie optrede meet aan die kulturele norme. Daar word meer breinkrag en tyd bestee aan die liggaamlike en die handhawing van die vooroordele daaroor, as aan al die ander aspekte van menswees in totaal. Die oomblik as ons die uitputtingswaarde van hierdie beginsel begryp, verstaan ons ook waarom ons dikwels so psigies moeg is na 'n dag.

Terug na
indeks


Die filosofie agter naturisme

Net toe jy dink jy gaan nou 'n diep filosofiese stuk raaklees oor hoe jou afwykende naturis-buurman se gedagtes werk, kom daar die verrassing: Naturisme is toe nooit 'n filosofie nie...

Naturisme is eerder die kenmerk van die mens wat bevry is van allerlei beperkende filosofiese- en sosiale vooroordele. Die filosofie agter naturisme is juis die die bevryding van die las van allerlei dooddra-filosofiese benaderings...

Die naturis het 'n inherente respek vir die liggaam. Die naturis plaas nie bepaalde liggaamselemente in verskillende klasse nie. Vir die naturis is die liggaam 'n perfekpassende geheel wat so saamgestel is dat dit as geheel, goed is en derhalwe as sulks gešg word. Die naturis het die sosiale wanpersepsie dat die liggaam noodwendig seksueel prikkelend moet wees in sy natuurlike vorm, suksesvol ontgroei en het 'n soort volwassenheid bereik wat juis 'n ode is vir die vorm waarin die liggaam geskep is. Die ware naturis respekteer elke medmens en dienooreenkomstig sal hy nooit sy naturisme op enige iemand afdwing nie. Hy sal in publieke en kultureel gestremde areas, die voorgeskrewe bedekkings sonder protes en selfs met groot gemak dra. Hy sal nooit die tekstielgestremde gemeenskap veroordeel nie.

Die naturis sal slegs daar waar hy weet hy nie aanstoot vir 'n gelykgeskape skepsel sal gee nie, die liggaam eer deur daar, van sy kulturele bedekkings ontslae te raak en sy spontaniteit saam met geesgenote te vier.

Vir die ware naturis is daardie viering nie is 'n wellustige orgie nie. Die samesyn in die natuurlike staat ontaard nie in allerlei seksuele vergrype of ontrouheid aan die eie maat nie. Die ware naturis is so gemaklik in sy eie vel en met sy mede naturis, dat die liggaamselemente wat in tradisioneel bedek word, nie eers opval synde in 'n taboe klas sou val nie. Dit word inteendeel, geŽer as volwaardige deel van die Skepper se volmaakte skepping

In die naturistegemeenskap is daar nog geen gedokumenteerde voorvalle van seksuele teistering, mollesteringe of verwante misdade nie. Die naturis respekteer juis die liggaam soveel, dat hy hom nooit tot enige liggaamlike vergrype sal wend of 'n medemens ongemaklik oor sy of haar liggaam sal laat voel nie.

Bovenal, die naturis sal nooit diť wat hům so fel oordeel oor sy liggaamsiening, self oordeel nie, want die meeste naturiste was ook eens daar, en ken dus eerstehands die kulturele vasgevangendheid wat tot hierdie haastige oordele lei.

Terug na
indeks


Publieke naturisme

Jy het sopas gelees wat die naturis se eenvoudige filosofie oor respek teenoor 'n medemens is. Jy het gesien dat hy nie opdringerig is nie, dat hy nie die wat 'n voltydse geklede lewenswyse verkies, sal aanstoot gee, tempteer of uitlok nie.

Terwyl daar 'n diepgewortelde vooroordeel oor naturisme is, is publieke naturisme tans nie die norm in die meeste westerse lande nie en word as sosiaal onaanvaarbaar beskou. Vanuit 'n naturis se respek teenoor 'n medemens, sal die ware naturis dus nie sy medemens aan publike naturisme blootstel op publiek plekke waar die gesindheid anti-naturis is nie.

Daar is dus mense wat baie moeite gedoen het om oorde te skep waar naturiste met gemoedsrus, en met die wete dat niemand ontstel word nie, kan publiek ontslae raak van hulle inperkende tekstiele en opreg die liggaam in sy volle glorie kan vier. Publieke naturisme is dus beperk tot die oorde en instellings, of diť wat in en om hul eie huis gemaklik genoeg is met hul bestaansvorm dat hulle dit daagliks vier.

Terug na
indeks


© Stof
.
aards, ankle, answers, antwoorde, anus, ass, ballas, balls, beautifull, been, been, big toe, body, borste, boude, bums, bust, clothesfree, creation, culture, ears, earthly, enkel, erection, ereksie, filosofie, foot, goed, good, groottoon, heup, hip, inhibisies, inhibissions, kaal, kaalgat, kaallopers, knaters, knee, knie, koekie, kruisig, kultuur, kwelvrae, leg, leg, liggaam, liggaamlikheid, lyf, middel, middle, moemfie, mooi, naak, naeltjie, naked, naturis, naturism, naturisme, naturist, naval, neck, nek, neus, nipple, nose, nudism, nudisme, ontspan, ore, penis, philosophy, piel, poephol, poes, prejustice, pubic, publiek, puss, pussy, questions, relax, respect, respek, skepping, tepel, testicles, testikels, tieties, tits, torso, tottie, vagina, veroordeel, voel, voŽl, voet, vooroordeel, vrae, waist